Temi Solia

Koeni kua hoko
Sioku temi solia
Nofola te fae
Tokolua te tehina
Nofola kau alu
Mohe loto fiafia
Mo oku loimata
Mo oku suvenia

Ko siaku alu e
O fualoa anai
O sio kite mauli
A sii papalagi
Mo ona lelei fuli
Tafito sii kai
Kae mole pe lava
Kau galoi siau tagi

Refrain
Mana tui ei ai siou mafu
Eke foki nai kua puli atu
Siaku fae
Ka mole nona tatau (bis)

Mo siaku tali pe
Pee mau hina logo
Mai te vakalele
Pee kemau hina logo
Ko sii fanau
I totatou kele


Retour au Menu
'Chants du Pacifique'
Commentaires, critiques, demandes d'informations
contact :administrateur du site non-officiel des Troupes De Marine